Agata Sobiecka


Zapraszam do terapii online i w gabinecie w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). Podejście ISTDP jest krótkoterminowe, ponieważ umożliwia głęboką pracę nad ustępowaniem trudnych objawów, zmienianiem szkodliwych nawyków w myśleniu i zachowaniu oraz usystematyzowaną naukę regulacji lęku, by dotrzeć do zablokowanych uczuć i pragnień w relatywnie krótkim czasie.

 

Jest to terapia o wysokiej intensywności, która polega na aktywnej konfrontacji z trudnościami a terapeuta we współpracy z pacjentem posługuje się precyzyjną strukturą i narzędziami wywodzącymi się z powiązania psychoanalizy, terapii poznawczej i wiedzy neurobiologicznej. Pacjent otrzymuje pakiet narzędzi i wiedzy, który później może wykorzystywać samodzielnie.

 

Zaletą tej formy psychoterapii jest też możliwość organizowania spotkań z większą i mniejszą częstotliwością, np. podwójna sesja raz na dwa tygodnie, zależnie od możliwości czasowych pacjenta.  

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

2004 - tytuł magistra filozofii, Zakład Epistemologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2007 - tytuł magistra psychologii, kliniczne ścieżki z zakresu neuropsychologii i psychoonkologii, UAM w Poznaniu

2004-2006 - studium psychoterapii Instytutu Psychologii Procesu, certyfikacja (nie odnawiana)

2006-2008 - szkolenie dyplomowe Instytutu Psychologii Procesu

2017-2019 - trzyletni Core Training ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

2019 - Advanced Training ISTDP, asystentka w Core Training

 

Prócz psychoterapii zajmuję się też szkoleniami o tematyce: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, wypalenie zawodowe i stres z elementami uważności / mindfulness / medytacji, którą zajmuję się od 20 lat. 

 

Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.


DOŚWIADCZENIE:

Oddział Dzienny Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach, ŚDS Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, Fundacja Dobrze, że jesteś (Oddział Hematologii UCK w Gdańsku), Neurostacja Biofeedback, Centrum Integracji Społecznej Bojano, Fundacja ZenDriving, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Psychicznie Chorych "Wspólnota".


POMAGAM MIĘDZY INNYMI W:

  • radzeniu sobie z lękiem, złością, obniżonym nastrojem
  • trudnych sytuacjach życiowych - w związku, rodzinie, pracy
  • zrozumieniu i przezwyciężeniu autodestrukcyjnych nawyków (z wyłączeniem uzależnień od substancji i zaburzeń odżywiania)
  • trudnościach z komunikacją, asertywnością i relacjami z innymi ludźmi  
  • zaburzeniach stresowych i wypaleniu zawodowym
  • odzyskiwaniu poczucia własnej wartości i siły
  • objawach psychosomatycznych
  • przystosowaniu się do choroby somatycznej i niepełnosprawności
  • kryzysach duchowych

 ~~~~

I am inviting you to participate in Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) online or in person. ISTDP approach is short term, because it enables you to work deeply on your symptoms and to transform your autodestructive habits in thinking and behaviour in a systematic way. You will learn how to recognize and regulate your anxiety reach your blocked feelings and logings in a relatively short time.

It is a high intensitivity therapy, which relies on direct confrontation with difficulties and the therapist, in cooperation with you, will use a precise structure and set of tools derived from psychoanalysis, cognitive therapy and neurobiology. You will also receive a toolkit and knowledge to use later by yourself.

Additional benefit of ISTD is the possibility of longer or shorter sessions (i.e. double session once every two weeks).

 

EDUCATION:

2004 – MA in philosophy, A. Mickiewicz University in Poznań

2007 – MA in psychology (clinical path: neuropsychology, psychooncology)

2004-2006 – psychotherapy studium, Process Oriented Psychology Institute, certyficate (no update)

2006-2008 – advanced psychotherapy training, Process Oriented Psychology Institute

2017-2019 – Core Training ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), certified by International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), American Psychology Association recomendation

2019 - Advanced Training ISTDP, Core Training ISTDP assistant

Additionally I offer workshops on: communication, conflict resolution, violence, mobbing, discrimination at workplace, professional burnout, mindfulness and meditation (which I’ve been practicing for 20 years).

I work under supervision.

Psychologgia - Gabinet psychologiczny w centrum Warszawy - logo stopka

Psychologgia - Gabinet psychologiczny
Warszawa Chmielna 28A / 1a, 2, 4
(w pobliżu kina Atlantic)
tel: 512-021-100
tel: 509-744-633
e-mail: recepcja@psychologgia-plus.plPoradnia psychologiczna - godziny pracy:
pon-pt 9:00-21:00 sobota 9:00-15:00
Warszawa Centrum

Psychologgia